Nasze akcje

Zostań rodziną zastępczą - Dlaczego rodzina zastępcza

Rodzina uważana jest za najważniejsze, naturalne środowisko życia, rozwoju i wychowania dziecka. Właściwie funkcjonująca rodzina obdarza swoje potomstwo bezwarunkowym uczuciem miłości powodującym zaspokajanie potrzeb małego człowieka, ponadto kształtuje jego osobowość i charakter oraz uczy pełnienia przyszłych dorosłych ról. Prawidłowe postawy oparte na miłości, życzliwości, odpowiedzialności, tolerancji, rozwijają aktywność dziecka i stanowią dla niego wzorzec. Najbardziej skrajną sytuacją niezaspokojenia potrzeb dziecka jest niemożność wychowywania się we własnej rodzinie.

Dom dziecka, czy inna forma opieki instytucjonalnej nawet jeśli wzorowo wypełnia swe zadania statutowe, nie jest w stanie zastąpić rodziny z jej niepowtarzalną atmosferą, ze swoistymi mechanizmami socjalizacji, kształtowania pojęć i systemu wartości. Formy rodzinne stanowią o wiele korzystniejsze środowisko opiekuńczo – wychowawcze niż nawet najlepiej zorganizowana placówka, która nie jest w stanie w pełni zaspokoić potrzeb dziecka. Rodzina zastępcza jest najbardziej zbliżoną w swej postaci do rodziny naturalnej.

Rodziną zastępczą są ludzie, którzy decydują się zaopiekować i wychowywać dziecko, którego nie są biologicznymi rodzicami. Mogą to być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna - niezamężna lub rozwiedziona. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni lub mieć własne dzieci, być spokrewnieni z przyjmowanym do domu dzieckiem albo dla niego obcy. Koszty utrzymania wychowanka są rodzinie zastępczej w dużej mierze rekompensowane z funduszy pomocy społecznej. Wysokość otrzymywanej kwoty zależy od: wieku, stanu zdrowia, niedostosowania społecznego dziecka. Bycie rodziną zastępczą oznacza zapewnienie dziecku bezpiecznego domu, czuwanie nad jego życiem, ale jest to tylko przejściowa forma opieki nad dzieckiem, tj. do czasu powrotu do rodziny biologicznej lub przysposobienia.

Pomagają nam