O Fundacji

Misja / Cele

Przed laty w miejscu, gdzie powstała Wioska Dziecięca Nasz Dom, gdzie mieści się siedziba Fundacji, mieszkała mała Basia. Dziewczynka z bardzo biednej i patologicznej rodziny, gdzie więcej było alkoholu niż poczucia bezpieczeństwa. Została sierotą w wieku 9 lat, ojca nie znała, babcia i mama zmarły. Pozostał dziadek uzależniony od alkoholu i niezaradny wychowawczo. Bożena Bieńczak, ówczesny pedagog szkolny, przejęła prawną opiekę nad Basią. To w jej sercu Basia znalazła schronienie. To właśnie dramatyczne dzieciństwo Basi było jedną z wielu przyczyn podjęcia decyzji o budowie Wioski Dziecięcej i nadania jednego z kierunków działań Fundacji.

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak jest organizacją non-profit. Działamy od 2002 roku. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Naszym najważniejszym celem jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorym, niepełnosprawnym, a także wybitnie uzdolnionym. Wspieramy naukę, rozwój i wypoczynek dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Od początku działalności udzielamy pomocy rzeczowej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej np. paczki świąteczne, wyprawka szkolna. Dofinansowujemy i refundujemy leczenie, rehabilitację dzieci chorych i niepełnosprawnych, obsługujemy dla nich subkonta, organizujemy koncerty charytatywne i zbiórki. Co roku organizujemy różne eventy np. z okazji dnia dziecka, spotkania świąteczne dla podopiecznych. 

W ramach działalności statutowej prowadzimy działania edukacyjno - warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem metod spersonalizowanej edukacji pozaformalnej. Organizujemy spotkania, zajęcia i warsztaty edukacyjne, terapeutyczne, kulinarno-ekologiczne, artystyczne, sportowe itp., a także wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Posiadamy szeroką ofertę warsztatów.

Aktywnie działamy na rzecz rozwoju wolontariatu, w tym międzynarodowego, goszcząc wolontariuszy z różnych części świata i uczestnicząc w projektach i wyjazdach międzynarodowych, np. Erasmus+. Prowadzimy własny program wolontariatu międzynarodowego - „Beyond the Horizon” oraz jesteśmy opiekunem w Polsce międzynarodowej grupy artystycznej Ten Sing Poland Brzozów, która skupia głównie młodzież z Brzozowa i okolic.

Poprzez swoje różnorodne działania skupiamy się na kształtowaniu właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz na zapewnianiu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. To, co wyróżnia naszą Fundację w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży to indywidulane podejście, praca metodami edukacji nieformalnej w rodzinnej i przyjaznej atmosferze, w małych grupach projektowych.

Ważnym aspektem naszej pracy jest budzenie wrażliwości społecznej na ubóstwo, niepełnosprawność, patologie oraz kształtowanie postaw zaangażowania i niesienia bezinteresownej pomocy. Poprzez konkretne działania uczymy dzieci i młodzież odpowiedzialnego angażowania się w działalność charytatywną. Działamy na rzecz społeczności lokalnej, dla wspólnego dobra.  

2 czerwca 2012 roku rozpoczęliśmy budowę Wioski Dziecięcej NASZ DOM w Brzozowie, a w 2015 zakończyliśmy pierwszy etap. 

Wioska Dziecięca NASZ DOM jest miejscem, w którym znajdują się: 

- Mała Akademia Życia - ośrodek edukacji, rozwoju i wypoczynku, różnych form aktywności dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Małej Akademii Życia mieści się także bogato wyposażona biblioteka, sala zadumy i refleksji oraz mini-studio do nagrań muzycznych. Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

- dwa budynki dostosowane dla rodzinnych domów dziecka dla sierot naturalnych i społecznych, obecnie wykorzystywane jako zaplecze dla wymian młodzieży, obozów rozwojowych i różnego rodzaju warsztatów.

- altana z ekologiczną ścieżką edukacyjną przeznaczona do warsztatów i zajęć na świeżym powietrzu, edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej, okolicznych szkół i przedszkoli.  

Od początku powstania Wioski Dziecięcej działamy na rzecz wspierania pieczy zastępczej. Jesteśmy gotowi do przyjęcia rodzin chętnych prowadzić: rodzinny dom dziecka oraz rodzinne pogotowie opiekuńcze. W przyszłości planujemy uruchomić dom dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. Budowa Wioski Dziecięcej i wspieranie pieczy zastępczej jest realizacją marzeń Fundatorów, aby osierocone, opuszczone czy niechciane dzieci miały kochających rodziców i warunki do prawidłowego rozwoju. Każde dziecko, mała istota, ma prawo do radosnego, pełnego miłości i poczucia bezpieczeństwa dzieciństwa. Pragniemy, aby każde dziecko, które trafi do naszych rodzin było kochane i nauczyło się kochać innych, a jako dorosły człowiek ułożyło sobie szczęśliwie życie i darzyło swoje dzieci piękną rodzicielską miłością.

Od jesieni 2020 roku w Jasienicy Rosielnej działa Muzeum Samochodów Zabytkowych i Centrum Edukacyjne przy Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak - wyjątkowe miejsce dla miłośników motoryzacji i zabytkowych samochodów.

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w ramach wsparcia merytoryczno-dydaktycznego współpracuje z:

- Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rada Naukowo – Ekspercka, której zadaniem jest głównie wsparcie naukowe, merytoryczne i praktyczne; inicjowanie nowatorskich form działania; opiniowanie działań Fundacji realizowanych w ramach projektu Wioski Dziecięcej oraz ocena i analiza efektów tych działań; uczestnictwo we wspólnych pracach naukowo – badawczych, wykładach, konferencjach, warsztatach i zajęciach edukacyjnych organizowanych na terenie Wioski Dziecięcej w Brzozowie. Głównym celem naszych wspólnych działań jest wspieranie rodziny i pieczy zastępczej oraz wyrównywanie szans, ograniczenie patologii, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w obrębie środowiska lokalnego i regionalnego.

- Instytutem Zdrowia i Gospodarki - Zakład Zielarstwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie - wykładowcy uczelni, studenci koła naukowego kierunku zielarstwa prowadzą dla uczestników warsztatów w Fundacji zajęcia m.in.: barwienia naturalnymi barwnikami toreb wielokrotnego użytku, parzenia herbat ziołowych, sadzenia warzyw i ziół w mini-ogródku, permakultury. Wspierają merytorycznie projekty o tematyce ekologicznej i związanej ze zdrowym odżywianiem. 

 

Pomagają nam