RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak ul. Kościuszki 23, 36-200 Brzozów

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: kontakt@fpd.org.pl lub tel. 886 121 202. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)  refundacji kosztów pomocy zgodnie z regulaminem obowiązującym w Fundacji, zgodnym ze statutem.

b) uruchomienia i prowadzenia subkonta, ewidencja i dokumentowanie, uzasadnienie refundacji,  

c)  rekrutacji wolontariuszy, pracowników i uczestników projektów, promocji, realizacji umów zawartych w ramach projektów realizowanych przez Fundację, uczestnictwa w realizowanych przez Fundację projektach,

d) rozliczania zeznań podatkowych w zamian za przekazanie 1% podatku dochodowego na działalność statutowa Fundacji,

e) przekazywanie podziękowań, informowanie o działalności i zapraszanie do wspierania działań Fundacji,

f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

Pomagają nam